net dimension training
  ตารางอบรม 2562 : หลักสูตรอบรม การตลาด การตลาดออนไลน์ และการสร้างเว็บไซต์ สมัยใหม่
ใบลงทะเบียน  
 

ตารางอบรมเชิงปฏิบัติการ Public Training 2562

หลักสูตร Internet Marketing | Joomla | WordPress | E-commerce SME | Social Media Facebook Marketing | Google Marketing SEO SEM AdWords
การสร้างเว็บสมัยใหม่ และหลักสูตรอบรม สำหรับ นักการตลาดออนไลน์ การตลาดสมัยใหม่ บุคคลากร Non-IT และ SME ทุกท่าน

ตารางอบรม เดือนปัจจุบัน

เปิดรับสมัคร = กำลังเปิดรับสมัคร หลักสูตรยอดนิยม= หลักสูตรยอดนิยม
สถาบันอบรม NET Dimension Training เปิดอบรมจริงทุกหลักสูตร ในตารางอบรม ไม่มีการเปลี่ยนแปลงวันค่ะ
[ เต็มค่ะ ] คือเต็มจริงๆ ไม่มีที่นั่งเสริม ค่ะ
ช่วงวันหยุดยาว ติดต่อสมัคร ทาง Email : training@netdimension.co.th หรือ Line ID : TrainingLine / ขอบคุณค่ะ :D
 
training 2563
ตารางอบรม : มกราคม - ธันวาคม 2562
วันที่ หลักสูตรอบรม เดือน มกราคม 2562 ลงทะเบียน
17 - 18    IM19 : Internet Marketing 2019 : ทุกมิติ การตลาดออนไลน์ สำหรับนักการตลาด 2562 [ เต็มค่ะ ] ใบลงทะเบียน
ลงทะเบียนอบรม
23    FB19 : Facebook Page 2019 for Marketing (All-in-One) : สร้างเฟสบุ๊คเพจ สำหรับนักการตลาด และ SME ยุคใหม่
30 - 31    WP19 : WordPress Training for Beginner : อบรมสร้างเว็บไซต์สมัยใหม่ ด้วย Wordpress 5.x
 
วันที่ หลักสูตรอบรม เดือน กุมภาพันธ์ 2562 ลงทะเบียน
7 - 8    JL19 : Joomla Training Beginner : อบรมสร้างเว็บไซต์ Joomla เบื้องต้น ด้วย Joomla 3.x ใบลงทะเบียน
ลงทะเบียนอบรม
14 - 15    IM19 : Internet Marketing 2019 : ทุกมิติ การตลาดออนไลน์ สำหรับนักการตลาด 2562
21    YT19 : YouTube 2019 for Marketing (All-in-One) : สร้างยูทูปวิดีโอ สำหรับนักกการตลาดออนไลน์ และ SME ยุคใหม่
22    FB19 : Facebook Page 2019 for Marketing (All-in-One) : สร้างเฟสบุ๊คเพจ สำหรับนักการตลาด และ SME ยุคใหม่
25 - 26    WP19 : WordPress Training for Beginner : อบรมสร้างเว็บไซต์สมัยใหม่ ด้วย Wordpress 5.x
27    WOO : WordPress E-commerce : อบรม สร้างเว็บขายของออนไลน์ ด้วย WooCommerce
 
วันที่ หลักสูตรอบรม เดือน มีนาคม 2562 ลงทะเบียน
14 - 15    JL19 : Joomla Training Beginner : อบรมสร้างเว็บไซต์ Joomla เบื้องต้น ด้วย Joomla 3.x ใบลงทะเบียน
ลงทะเบียนอบรม
19 - 20    IM19 : Internet Marketing 2019 : ทุกมิติ การตลาดออนไลน์ สำหรับนักการตลาด 2562
22    FB19 : Facebook Page 2019 for Marketing (All-in-One) : สร้างเฟสบุ๊คเพจ สำหรับนักการตลาด และ SME ยุคใหม่ [ เต็มค่ะ ]
26 - 27    WP19 : WordPress Training for Beginner : อบรมสร้างเว็บไซต์สมัยใหม่ ด้วย Wordpress 5.x [ เต็มค่ะ ]
28 - 29    JADV : Joomla Advanced Training : อบรมการปรับแต่งเว็บจูมล่า ขั้นสูง 6 มิติ
 
วันที่ หลักสูตรอบรม เดือน เมษายน 2562 ลงทะเบียน
23 - 24    M2 : Magento Training for E-commerce : สร้างเว็บร้านค้าออนไลน์ ด้วย Magento 2.x ใบลงทะเบียน
ลงทะเบียนอบรม
27 - 28    WP19 : WordPress Training for Beginner : อบรมสร้างเว็บไซต์สมัยใหม่ ด้วย Wordpress 5.x - (รอบ เสาร์-อาทิตย์)
30    WOO : WordPress E-commerce : อบรม สร้างเว็บขายของออนไลน์ ด้วย WooCommerce
 
วันที่ หลักสูตรอบรม เดือน พฤษภาคม 2562 ลงทะเบียน
2 - 3    IM19 : Internet Marketing 2019 : ทุกมิติ การตลาดออนไลน์ สำหรับนักการตลาด 2562 ใบลงทะเบียน
ลงทะเบียนอบรม
14    FB19 : Facebook Page 2019 for Marketing (All-in-One) : สร้างเฟสบุ๊คเพจ สำหรับนักการตลาด และ SME ยุคใหม่
16 - 17    JL19 : Joomla Training Beginner : อบรมสร้างเว็บไซต์ Joomla เบื้องต้น ด้วย Joomla 3.x
23 - 24    JADV : Joomla Advanced Training : อบรมการปรับแต่งเว็บจูมล่า ขั้นสูง 6 มิติ
28 - 29    WP19 : WordPress Training for Beginner : อบรมสร้างเว็บไซต์สมัยใหม่ ด้วย Wordpress 5.x
 
วันที่ หลักสูตรอบรม เดือน มิถุนายน 2562 ลงทะเบียน
6 - 7    IM19 : Internet Marketing 2019 : ทุกมิติ การตลาดออนไลน์ สำหรับนักการตลาด 2562 [ เต็มค่ะ ] ใบลงทะเบียน
ลงทะเบียนอบรม
12    YT19 : YouTube 2019 for Marketing (All-in-One) : สร้างยูทูปวิดีโอ สำหรับนักกการตลาดออนไลน์ และ SME ยุคใหม่ [ เต็มค่ะ ]
14    FB19 : Facebook Page 2019 for Marketing (All-in-One) : สร้างเฟสบุ๊คเพจ สำหรับนักการตลาด และ SME ยุคใหม่ [ เต็มค่ะ ]
20 - 21    M2 : Magento Training for E-commerce : สร้างเว็บร้านค้าออนไลน์ ด้วย Magento 2.x
27 - 28    JL19 : Joomla Training Beginner : อบรมสร้างเว็บไซต์ Joomla เบื้องต้น ด้วย Joomla 3.x
 
วันที่ หลักสูตรอบรม เดือน กรกฎาคม 2562 ลงทะเบียน
3 - 4    WP19 : WordPress Training for Beginner : อบรมสร้างเว็บไซต์สมัยใหม่ ด้วย Wordpress 5.x ใบลงทะเบียน
ลงทะเบียนอบรม
6    WOO : WordPress E-commerce : อบรม สร้างเว็บขายของออนไลน์ ด้วย WooCommerce - (วันเสาร์) [ เต็มค่ะ ]
11 - 12    IM19 : Internet Marketing 2019 : ทุกมิติ การตลาดออนไลน์ สำหรับนักการตลาด 2562
23    FB19 : Facebook Page 2019 for Marketing (All-in-One) : สร้างเฟสบุ๊คเพจ สำหรับนักการตลาด และ SME ยุคใหม่ [ เต็มค่ะ ]
26    YT19 : YouTube 2019 for Marketing (All-in-One) : สร้างยูทูปวิดีโอ สำหรับนักกการตลาดออนไลน์ และ SME ยุคใหม่
30 - 31    JL19 : Joomla Training Beginner : อบรมสร้างเว็บไซต์ Joomla เบื้องต้น ด้วย Joomla 3.x
 
วันที่ หลักสูตรอบรม เดือน สิงหาคม 2562 ลงทะเบียน
15 - 16    IM19 : Internet Marketing 2019 : ทุกมิติ การตลาดออนไลน์ สำหรับนักการตลาด 2562 ใบลงทะเบียน
ลงทะเบียนอบรม
20    FB19 : Facebook Page 2019 for Marketing (All-in-One) : สร้างเฟสบุ๊คเพจ สำหรับนักการตลาด และ SME ยุคใหม่
22 - 23    WP19 : WordPress Training for Beginner : อบรมสร้างเว็บไซต์สมัยใหม่ ด้วย Wordpress 5.x
27    YT19 : YouTube 2019 for Marketing (All-in-One) : สร้างยูทูปวิดีโอ สำหรับนักกการตลาดออนไลน์ และ SME ยุคใหม่ [ เต็มค่ะ ]
29 - 30    M2 : Magento Training for E-commerce : สร้างเว็บร้านค้าออนไลน์ ด้วย Magento 2.x [ เต็มค่ะ ]
 
วันที่ หลักสูตรอบรม เดือน กันยายน 2562 ลงทะเบียน
12 - 13    JL19 : Joomla Training Beginner : อบรมสร้างเว็บไซต์ Joomla เบื้องต้น ด้วย Joomla 3.x ใบลงทะเบียน
ลงทะเบียนอบรม
16 - 17    IM19 : Internet Marketing 2019 : ทุกมิติ การตลาดออนไลน์ สำหรับนักการตลาด 2562
20    FB19 : Facebook Page 2019 for Marketing (All-in-One) : สร้างเฟสบุ๊คเพจ สำหรับนักการตลาด และ SME ยุคใหม่
23    WOO : WordPress E-commerce : อบรม สร้างเว็บขายของออนไลน์ ด้วย WooCommerce
26 - 27    WP19 : WordPress Training for Beginner : อบรมสร้างเว็บไซต์สมัยใหม่ ด้วย Wordpress 5.x
 
วันที่ หลักสูตรอบรม เดือน ตุลาคม 2562 ลงทะเบียน
10 - 11    JADV : Joomla Advanced Training : อบรมการปรับแต่งเว็บจูมล่า ขั้นสูง 6 มิติ [ เต็มค่ะ ] ใบลงทะเบียน
ลงทะเบียนอบรม
15    YT19 : YouTube 2019 for Marketing (All-in-One) : สร้างยูทูปวิดีโอ สำหรับนักกการตลาดออนไลน์ และ SME ยุคใหม่
18    FB19 : Facebook Page 2019 for Marketing (All-in-One) : สร้างเฟสบุ๊คเพจ สำหรับนักการตลาด และ SME ยุคใหม่
24 - 25    M2 : Magento Training for E-commerce : สร้างเว็บร้านค้าออนไลน์ ด้วย Magento 2.x
29 - 30    WP19 : WordPress Training for Beginner : อบรมสร้างเว็บไซต์สมัยใหม่ ด้วย Wordpress 5.x
 
วันที่ หลักสูตรอบรม เดือน พฤศจิกายน 2562 ลงทะเบียน
8    WOO : WordPress E-commerce : อบรม สร้างเว็บขายของออนไลน์ ด้วย WooCommerce ใบลงทะเบียน
ลงทะเบียนอบรม
14 - 15    JL19 : Joomla Training Beginner : อบรมสร้างเว็บไซต์ Joomla เบื้องต้น ด้วย Joomla 3.x
20    FB19 : Facebook Page 2019 for Marketing (All-in-One) : สร้างเฟสบุ๊คเพจ สำหรับนักการตลาด และ SME ยุคใหม่
 
วันที่ หลักสูตรอบรม เดือน ธันวาคม 2562 ลงทะเบียน
3 - 4    M2 : Magento Training for E-commerce : สร้างเว็บร้านค้าออนไลน์ ด้วย Magento 2.x ใบลงทะเบียน
ลงทะเบียนอบรม
12 - 13    IM20 : Internet Marketing 2020 : อบรมทุกมิติการตลาดออนไลน์ สำหรับนักการตลาด 2563
17 - 18    WP20 : WordPress Training for Beginner : อบรมสร้างเว็บไซต์สมัยใหม่ ด้วย Wordpress 5.x
20    YT20 : YouTube 2020 for Marketing (All-in-One) : สร้างยูทูปวิดีโอ สำหรับนักกการตลาดออนไลน์ [ เต็มค่ะ ]
+++ วันที่ 26 ธันวา 2562 - วันที่ 2 มกราคม 2563 หยุดชาร์ตพลังต้อนรับปีใหม่ 8 วัน ค่ะ ^__^ Happy New Year 2020 +++
 
ตารางอบรม ปี 2563 มาแล้วค่ะ

training 2563
หลักสูตรอบรม ยอดนิยม ของสถาบันอบรม เนท ไดเมนชั่น : NET Dimension Training
อบรมการตลาดออนไลน์ อบรมจูมล่า สอน joomla อบรมสร้างเว็บ Wordpress อบรม Facebook Page for Marketing
หลักสูตร การตลาดออนไลน์
Internet Marketing for Non-IT
การตลาดออนไลน์ สำหรับมือใหม่ Non-IT
หลักสูตร
Joomla Training for Beginner
การสร้างเว็บไซต์ ด้วยจูมล่า
หลักสูตร
Wordpress Training for Beginner
การสร้างเว็บไซต์สมัยใหม่ ด้วย เวิร์ดเพรส
หลักสูตร
Facebook Page for Marketing
สอนสร้างเฟสบุ๊คเพจ สำหรับนักการตลาด และ SME
 

สนใจอบรม In-House หรือ แบบกลุ่ม Group Workshop หรือ อบรมแบบกลุ่มเล็ก ภายในหน่วยงาน

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ ฝ่ายอบรมสัมมนา

โทร. 02-612-9391 หรือ 081-376-9798  หรือ  Email : training@netdimension.co.th หรือ Line : TrainingLine

ใบลงทะเบียนอบรม PDF training 2562 training 2563

หน้าหลัก | หลักสูตรอบรม | ตารางอบรม 2563 | การชำระเงิน | ติดต่อเรา

 
 
netdimension letwalk-top

netdimension logo

NET Dimension Co., Ltd
128/176 Payatai Plaza Building, 16th Floor, Payatai Road, Ratchatavee, Bangkok 10400
Tel : 02-612-9391  Fax : 02-612-9392  Email : contact@netdimension.co.th

netdimension letwalk-text

copyright © 2009-2020 NET Dimension Co., Ltd. All right reserved

netdimension letwalk